مدونید
مدونید
دستهزیر دستهبازه زمانیتعرفهتعرفه ویژه
همکاری و استخدام استخدام پزشک2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
همکاری و استخدام استخدام دندانپزشک 2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
همکاری و استخدام استخدام داروساز2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
همکاری و استخدام استخدام پیراپزشک 2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
همکاری و استخدام استخدام منشی2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
همکاری و استخدام استخدام دستیار2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
همکاری و استخدام استخدام متفرقه2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
املاک اجاره املاک2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
املاک فروش املاک2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
املاک پروژه های ساخت و ساز2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
خدماتتامین تجهیزات6 ماهه499،000 تومان 799،000 تومان
خدماتخدمات و دوره های آموزشی6 ماهه499،000 تومان799،000 تومان
خدماتخدمات بازاریابی6 ماهه499،000 تومان 799،000 تومان
خدماتخدمات فنی و نرم افزاری6 ماهه499،000 تومان 799،000 تومان
خدماتسایر خدمات6 ماهه499،000 تومان 799،000 تومان
تبادل، خرید و فروشتبادل شیفت2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
تبادل، خرید و فروش سهام بیمارستان و …6 ماهه 499،000 تومان 799،000 تومان
تبادل، خرید و فروش امتیاز و مجوز6 ماهه 499،000 تومان 799،000 تومان
تبادل، خرید و فروش تجهیزات دست دوم2 ماهه 99000 رایگان 799،000 تومان
تبادل، خرید و فروش کتاب و جزوات2 ماهه رایگان799،000 تومان
جویای کارجویای کار2 ماهه رایگان799،000 تومان